นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG
[ Mar 31, 2022, 5:25:39 PM]
บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
[ Mar 31, 2022, 4:53:35 PM]
แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565
[ Mar 31, 2022, 4:45:31 PM]
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS
[ Mar 31, 2022, 4:24:47 PM]
แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์
[ Mar 31, 2022, 3:52:05 PM]
ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)
[ Mar 31, 2022, 3:43:46 PM]
คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)
[ Mar 31, 2022, 3:20:16 PM]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565
[ Mar 31, 2022, 2:15:51 PM]
บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565
[ Mar 31, 2022, 2:11:13 PM]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565
[ Mar 31, 2022, 2:05:30 PM]
ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื่อเยื่อฯลฯ)
[ Apr 28, 2022, 11:08:15 AM]
เอกาสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล
[ Apr 28, 2022, 10:06:28 AM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4
[ Apr 22, 2022, 3:49:43 PM]
ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ)
[ Apr 11, 2022, 10:20:55 AM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3
[ Apr 7, 2022, 11:02:41 AM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ)
[ Mar 24, 2022, 4:34:52 PM]
ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2
[ Mar 23, 2022, 9:27:56 AM]
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)
[ Mar 15, 2022, 12:04:04 PM]
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
[ Mar 10, 2022, 11:45:07 AM]
ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)
[ Mar 9, 2022, 4:23:39 PM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด