รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)


  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

Attachments