รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)


  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

Attachments