ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ


โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 632,800 บาท (หกแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้

1. เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์ สำหรับศูนย์สุขภาพชุมชนจำนวน 2 เครื่อง

2. หม้อต้มเครื่องมือจำนวน 1 เครื่อง

3. เครื่องแปลสัญญาณภาพเอกซเรย์ เป็นดิจิตอลในช่องปาก จำนวน 1 เครื่อง

4. เครื่องช่วยหายใจสำหรับใช้ในรถพยาบาลจำนวน 1 เครื่อง

โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมดังไฟล์เอกสารแนบนี้

ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ