Articles

Showing 1-20 of 179 items.

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมกิจกรรมวันปิยมหาราช

วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2565 ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่


ชมรมจริยธรรมและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าวร่วมทำบุญวันคล้ายวันสวรรคต

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2565แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" โรงพยาบาลพร้าว

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม "พร้าวคุณธรรม" โรงพยาบาลพร้าว
ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1

ประกาศสำนักงานสาธาณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ผลปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบที่ 1

ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565


ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี (มค-กย 65)

ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี 2565

เดือนมกราคม - กันยายน 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กันยายน 2565


บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

กันยายน 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สิงหาคม 2565


บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

สิงหาคม 2565


แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565

แบบ สขร. 1 เดือนกันยายน 2565


แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565

แบบ สขร. 1 เดือนสิงหาคม 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงา

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เผยแพร่ Print Screen หน้าจอ Google Form การกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิ

...

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานผ่านระบบ Google Form และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการ

...

บันทึกข้อความรายงานแผนปฏิบัติกาารส่งเสริมคุณธรรมฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาค

...

บันทึกข้อความรายงานแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตฯ และขออนุญาตเผยแพร่

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ข้อมูล ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด