Articles

Showing 1-20 of 134 items.


โรงพยาบาลพร้าวประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

ประกาศโรงพยาบาลพร้าว

รับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข

จำนวน ๒ อัตรา เงินเดือน 16,700 บาท ระหว่างวันที่ 1-

...

แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี2565(งบลงทุน)

แผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่ายประจำปี2565(งบลงทุน)แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) มิถุนายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่


ภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)


บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด