Articles

Showing 1-20 of 131 items.


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) มิถุนายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) มิถุนายน 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) มิถุนายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565


รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่


ภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)


บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์