Articles

Showing 21-40 of 179 items.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ

...

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 12 เดือน (1 เมษายน

...

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านเ

...

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์

รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ และขออนุญาตเผยแพร่ทางเว็บไซต์


ภาพกิจกรรมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โรงพยาบาลพร้าว

ภาพกิจกรรมการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โรงพยาบาลพร้าว

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

การดำเนินงานโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕


รายงานผลการดำเนินงานโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่ฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน

รายงานผลการดำเนินงานโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน


รายงานการประชุมวางแผนจัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย

รายงานการประชุมวางแผนจัดทำโครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย

โรงพยาบาลพร้าว วันที่ 28 มิถุนายน 2565 พร้อมรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม


โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โรงพยาบาลพร้าว

โครงการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย โรงพยาบาลพร้าว


บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการซ้อมแผนอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย

บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินการซ้อมแผนผอุบัติเหตุหมู่และสาธารณภัย


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร1) กรกฎาคม 2565แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) กรกฎาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) กรกฎาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การรายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์การรายงานผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

...

บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS


บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด