Articles

Showing 21-40 of 131 items.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือนเมษายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคตุ้มครองผู้บริโภค

- กลุ่มงานทันตกรรม

- กลุ่มงานเทคน

...

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพ

โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพในการจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลพร้าวจะได้ดำเนินการตามวัตถุปร

...

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG


บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565

แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565


รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS


แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)

ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565


บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

บันทึกข้อความรายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2565

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มกราคม-มีนาคม 2565


แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มี.ค. 2565

แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ม.ค.-มี.ค. 2565


บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.-มี.ค. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างม.ค.-มี.ค. 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2565

รายงานการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ ปี 2565


รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

รายงานบทวิเคราะห์

ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

ในหน่วยงานโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565