Articles

Showing 41-60 of 131 items.

บันทึกข้อความให้ใช้ประกาศและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

บันทึกข้อความให้ใช้ประกาศและกรอบแนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


ประกาศโรงพยาบาลพร้าวว่าด้วยมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน

ประกาศโรงพยาบาลพร้าวว่าด้วยมาตรการการจัดการความเสี่ยงจากผลประโยชน์ทับซ้อน


บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศมาตรการป้องกันการทุจริต และแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บน

...

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี 2565

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ปี 2565


รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการกำกับติดตามและรายงานผลการดำเนินงานตามแนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงพยาบาลพร้าวอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน ปี 2565 และขออ

...

สรุปรายงานการประชุมคณะกรมการ ITA

สรุปรายงานการประชุมคณะกรมการ ITA

ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565

ณ ห้องประชุมบริหารทั่วไป เวลา 13:30 น. - 16:30 น.


รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตรายงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์

รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตรายงานนำข้อมูลขึ้นเว็บไซต์


แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานบทวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

บันทึกข้อความขอเชิญประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565


ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับดีเด่นและดีมาก

ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในระดับดีเด่นและดีมาก

- ข้าราชการ

- ลูกจ้างประจำ

- พนักงานราชการ

- พนักง

...

บันทึกข้อความขอลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขอลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 แ

...

บันทึกข้อความประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

บันทึกข้อความประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564


ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการักษาพยาบาลราชการ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการักษาพยาบาลราชการ


แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง


บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลพร้าว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลพร้าว


บันทึกข้อความลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

บันทึกข้อความลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว