Articles

Showing 61-80 of 183 items.

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พฤษภาคม 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมษายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่


ภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)


บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือนเมษายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคตุ้มครองผู้บริโภค

- กลุ่มงานทันตกรรม

- กลุ่มงานเทคน

...

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพ

โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพในการจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลพร้าวจะได้ดำเนินการตามวัตถุปร

...

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG


บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565

แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565


รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด