Articles

Showing 61-80 of 179 items.

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง มิถุนายน 2565 และขอเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่


ภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)

ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)


บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(สขร1) พฤษภาคม 2565


บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) พฤษภาคม 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลพร้าว

- รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร1) เดือนเมษายน 2565


แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565

- กลุ่มงานบริหารทั่วไป

- กลุ่มงานเภสัชกรรมและคตุ้มครองผู้บริโภค

- กลุ่มงานทันตกรรม

- กลุ่มงานเทคน

...

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนิการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร1) เมษายน 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพ

โรงพยาบาลพร้าวขอขอบคุณชมรมป๊าวรักษ์สุขภาพในการจัดงานเดิน วิ่ง สมาธิ วิสาขะ พุทธบูชา เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2565 โรงพยาบาลพร้าวจะได้ดำเนินการตามวัตถุปร

...

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG

กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG


บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565

แบบฟอร์มของเผยแพร่รายงานการเรี่ยไรและการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด รอบ 6 เดือน ปี 2565


รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS

รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จากระบบ MSRS


แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานผลกิจกรรมการบริหารงานในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลพร้าว (Strong) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)

ชมรมลูกจ้างโรงพยาบาลพร้าว (STRONG)


คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)

คำสั่งโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แต่งตั้งกลุ่มบุคคลเพื่อรณรงค์เสริมสร้างการบริหารงานที่โปร่งใสในโรงพยาบาลพร้าว (strong)


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ การดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ปี 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด