Articles

Showing 61-80 of 131 items.

​แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มีนาคม 2565


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มกราคม 2565


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65


โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว

โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว


แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 256

...

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564-30 กันยาย

...

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าาว

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเ

...

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน