Articles

Showing 101-120 of 131 items.

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรม
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องป

...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องวินัย จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องวินัยและจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08:30-12:00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงพยาบาลพร้าว


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่


ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

แนวทางปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


ประชาสัมพันธ์สัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน ห่างกันสักพัก เพื่อลดโควิด-19

วันที่ 21-27 กุมภาพันธ์ 2565 นี้ เป็นสัปดาห์คนเชียงใหม่รักกัน ห่างกันสักพัก เพื่อลดโควิด-19 จากสถานการณ์พบการกระจายของโรคโควิด-19 สูงติดต่อกันหลายวัน

...

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2565


แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564

แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564


แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค. 2564

แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค. 2564


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564


รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564

รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564


รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564

รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้างเดือนตุลาคม 2564


บันทึกข้อความรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ 2565

บันทึกข้อความการจัดสรรงบลงทุนเงินงบประมาณ 2565


บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ

บันทึกข้อความประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564

รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564


แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง

แบบฟอร์มเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564


บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 2564

บันทึกข้อความรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2564 และขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบขอเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560


ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 2560

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.256q