Articles

Showing 101-120 of 179 items.

บันทึกข้อความขอลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขอลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564 แ

...

บันทึกข้อความประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564

บันทึกข้อความประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา พ.ศ.2564


ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

ประกาศ เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการักษาพยาบาลราชการ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการการเบิจ่ายยาตามสิทธิสวัสดิการักษาพยาบาลราชการ


แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง


บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมใช้พัสดุ


แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลพร้าว

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทใช้สิ้นเปลือง โรงพยาบาลพร้าว


บันทึกข้อความลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว

บันทึกข้อความลงนามแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปและประเภทสิ้นเปลือง และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว


​แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มีนาคม 2565

แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มีนาคม 2565


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 กุมภาพันธ์ 2565


แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มกราคม 2565

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1 มกราคม 2565


แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65

รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบสขร.1) ม.ค.-มี.ค.65


โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว

โครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสโรงพยาบาลพร้าว


แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

แบบฟอร์มขอเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 256

...

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด