Articles

Showing 121-140 of 183 items.

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

บันทึกข้อความขออนุมัติจัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ


รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

รายงานผลการจัดอบรมโครงการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

บันทึกข้อความเชิญเข้าร่วมอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฯ ผ่านระบบ Zoom ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 256

...

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565

ขออนุมัติดำเนินกิจกรรมโครงการอบรมเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564-30 กันยาย

...

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าาว

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเ

...

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕


บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและขออ

...

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคั

...

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลพร้าว

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลพร้าว


ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด