Articles

Showing 121-140 of 179 items.

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565

แผนปฏิบัติการการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ปี 2565


แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบของโรงพยาบาลพร้าว ปีงบประมาณ 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง รายชื่อบุคลากรผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่นและดีมาก

รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2564-30 กันยาย

...

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าาว

บันทึกข้อความลงนามประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง ประกาศผลการปฏิบัติราชการระดับดีเด่นและดีมาก รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน - 30 กันยายน 2564) และขออนุญาตเ

...

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แบบฟอร์มขอเผยแพร่ แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพร้าว ประจำปีงบประมาณ 2565


บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความขออนุมัติและลงนามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี 2565 และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕

แผนบริหารทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕


บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและขออนุมัติเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความขออนุมัติลงนามประกาศ มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำและขออ

...

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด ที่มีการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม

มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ

1.มาตรการป้องกันการรับสินบนการให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคั

...

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลพร้าว

ประกาศ เรื่อง นโยบายด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของโรงพยาบาลพร้าว


ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ


บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

...

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด