Articles

Showing 141-160 of 187 items.

ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

ภาพถ่ายประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว

...

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ประกาศเจตนารม "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตจำนง "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต" และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามแผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน


แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ

แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลฯ ลงเว็บไซต์ ลงนามประกาศนโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ และนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลฯ


บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

บันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

...

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

บันทึกข้อความแจ้งเวียนมาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


แบบขอเผยแพร่ฯ การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

แบบขอเผยแพร่ฯ การกำหนดมาตรการ กลไกหรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ชี้แจงการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

สรุปรายงานการประชุมเจ้าหน้าที่ชี้แจงการประเมินผลปฏิบัติราชการที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

กรอบแนวทางการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

ประกาศโรงพยาบาลพร้าว เรื่อง มาตรการ กลไก การวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงาน และการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ


แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ รายงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ รายงานอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรม การรักษาวินัยฯ และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


​ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนง “โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต”

ภาพกิจกรรมประกาศเจตจำนง “โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรง

...

ประกาศเจตจำนงสุจริต "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"

ประกาศเจตจำนงสุจริต "โรงพยาบาลพร้าวใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต"


​ภาพกิจกรรมอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว

ภาพกิจกรรมอบรมการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมเอื้องพร

...

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕

ภาพกิจกรรมโครงการอบรมให้ความรู้เรื่องวินัยและจริยธรรม
แก่เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลพร้าว ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๒.๐๐ น.
ณ ห้องป

...

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องวินัย จริยธรรมและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมเรื่องวินัยและจริยธรรม โรงพยาบาลพร้าว

วันที่ 15 มีนาคม 2565 เวลา 08:30-12:00 น.

ณ ห้องประชุมเอื้องพร้าว โรงพยาบาลพร้าว


กิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ภาพกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน


บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่

บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหา การล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานและแบบฟอร์มขออนุญาตเผยแพร่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies)

โรงพยาบาลพร้าว ให้ความสำคัญต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อการพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ หากท่านใช้บริการเว็บไซต์นี้โดยไม่มีการปรับตั้งค่าใดๆ แสดงว่าท่านยินยอมที่จะรับคุกกี้บนเว็บไซต์ และนโยบายสิทธิส่วนบุคคลของเรา

ดูรายละเอียด