Articles

Showing 1-3 of 3 items.

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าท

...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปฏิบัติงานกลุ

...

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เอกสารรายละเอียด