Articles

Showing 1-18 of 18 items.

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื่อเยื่อฯลฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื่อเยื่อฯลฯ)


เอกาสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล

เอกาสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล


ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 4


ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ)

ประกาศประกวดราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องจี้ห้ามเลือดและตัดเนื้อเยื่อด้วยไฟฟ้าฯ)


ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 3


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาครุภัณฑ์การแพทย์ (เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ฯลฯ)


ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2

ร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ครั้งที่ 2


ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300mA. ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง)


ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ

โรงพยาบาลพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคาก

...

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ 2565


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)

  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.๑) ในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
...

รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาสที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. ๖๔)

  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔
  • รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔
  • รายงานผลการดำเนิ
...

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารรายละเอียด


ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วยใน ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกสารรายละเอียด