บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์


บันทึกข้อความขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินในระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65) และขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์

Attachments