ภาพติดบอร์ดประชาสัมพันธ์รายชื่อบุคลากรผู้มีผลประเมินการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น ดีมาก รอบที่ 1 (ต.ค.64-มี.ค.65)


หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข) รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

Attachments