แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว


แบบฟอร์มเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์โรงพยาบาลพร้าว
- ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศรายชื่อบุคลากรในสังกัดที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น ดีมาก รอบการประเมินที่ 1 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565)

Attachments