ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เอกสารรายละเอียด