ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกลูกจ้าง จ้างเหมาบริการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ


ตามประกาศโรงพยาบาลพร้าว ลงวันที่ 13 ธันวาคม 2564 เรื่องประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อจ้างเหมาบริการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ปฏิบัติงานกลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพร้าว จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-20 ธันวาคม 2564 ตามเอกสารที่แนบมานี้

Attachments