พันธกิจ


1. จัดระบบการดูแลผู้ป่วยทุกกลุ่มโรคแบบบูรณาการให้มีคุณภาพและมาตรฐาน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมขององค์กรภาคีเครือข่ายสุขภาพพัฒนาจัดระบบบริการ

3. จัดระบบบริหารจัดการให้ได้มาตรฐานและมีธรรมาภิบาล

4. จัดระบบการบริหารจัดการบุคลากรด้านอัตราก าลังและสมรรถนะ

5. จัดระบบโครงสร้างสิ่งแวดล้อมของโรงพยาบาลให้ได้มาตรฐานและมีความปลอดภัย