สื่อสังคมออนไลน์


สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) หมายถึง สื่อดิจิทัลที่เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคม (Social Tool) เพื่อใช้สื่อสารระหว่างกันในเครือข่ายทางสังคม (Social Media) ผ่านทางเว็บไซต์และโปรแกรมประยุกต์บนสื่อใดๆ ที่มีการเชื่อมต่อกับอินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่บุคคลทั่วไปสามารถนำเสนอและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้ด้วยตนเองออกสู่สาธารณะโดยใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สื่อสารประเภทต่างๆ เนื่องจากสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) เป็นเครื่องมือที่มีทั้งประโยชน์และโทษที่ควรระวัง ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง ผู้รับบริการและต่อองค์กร

ประกาศนโยบายเกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ของบุคลากร โรงพยาบาลพร้าว