วิสัยทัศน์


"เป็นองค์กรที่ให้บริการระบบสุขภาพแบบบูรณาการที่มีคุณภาพคู่คุณธรรม โดยการมีส่วน ร่วมของทุกภาคส่วน และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้สร้างนวัตกรรม/วิจัยด้านสุขภาพ เพื่อ สุขภาพที่ดีของประชาชน"