นายแพทย์นพดล บุญเฉลย
ผู้อำนวยการ รพ.พร้าว
หน่วยงานในเขตอำเภอ
00539 - สสอ.พร้าว
05922 - รพ.สต.ทุ่งหลวง
05923 - รพ.สต.ทุ่งกู่
05924 - รพ.สต.ป่าไหน่
05925 - รพ.สต.หนองปิด
05926 - รพ.สต.ขามสุ่มป่า
05927 - รพ.สต.ทุ่งน้อย
05928 - รพ.สต.ป่างิ้ว
05929 - รพ.สต.เขื่อนผาก
05930 - รพ.สต.สหกรณ์
05931 - รพ.สต.ป่าแขม
05932 - รพ.สต.ร่มเกล้า
05933 - รพ.สต.แม่ปั๋ง
05934 - รพ.สต.ผาแดง
05935 - รพ.สต.บ้านหลวง
05936 - รพ.สต.นาเม็ง
21566 - รพสต.บ้านสามลี่
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
[ Dec 30, 2021, 4:57:09 PM]
แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณปี 2564
[ Dec 30, 2021, 4:54:55 PM]
แบบขอเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ต.ค.-ธ.ค. 2564
[ Dec 30, 2021, 4:06:08 PM]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ธันวาคม 2564
[ Dec 30, 2021, 3:46:16 PM]
รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564
[ Dec 30, 2021, 3:37:15 PM]
รายงานผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2564
[ Dec 30, 2021, 3:33:25 PM]
บันทึกข้อความรายงานการจัดสรรเงินงบประมาณ 2565
[ Dec 30, 2021, 3:12:19 PM]
บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ
[ Dec 30, 2021, 3:01:05 PM]
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2564
[ Dec 30, 2021, 2:44:03 PM]
แบบฟอร์มขอเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
[ Dec 30, 2021, 2:25:17 PM]
วีดีโอทัศน์ สื่อประชาสัมพันธ์ทั้งหมด