PROJECT MANAGER : ระบบบริหารจัดการแผนงานโครงการ

ข้อมูลแผนงานโครงการ
ID ชื่อโครงการ ผู้รับผิดชอบ แหล่งงบ หน่วยบริการ สถานะ จัดการ
21 แผนงานพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามมาตรฐานงานเทคนิคการแพทย์ อัญชนา ศรีชัย เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
22 แผนงานโครงการตามรอยคุณภาพบริการสุขภาพโรงพยาบาลพร้าวสู่การพัฒนาคุณภาพการบริการอย่างยั่งยืน เกษร ตาปัญญา เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
27 การอบรมการพัฒนาการใช้ข้อมูลโปรแกรมบริหารลูกนี้ค่ารักษาพยาบาล (RCM) วิลาวัลย์ สมพันธ์ เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
28 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ คปสอ.พร้าว รพีพร ตันบุญ เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
29 โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาสุขภาพระดับอำเภอ (รับนิเทศ) รพีพร ตันบุญ เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
30 โครงการประชุมวางแผน ติดตามและประเมินผลงานสาธารณสุข อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ (กกบ./คปสอ.) รพีพร ตันบุญ เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
32 พัฒนาระบบจัดเก็บเวชระเบียนผู้ป่วยในแบบดิจิทัล ธราพงษ์ ชำนาญ เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
33 แผนงานเพิ่มประสิทธิภาพการเรียกเก็บค่ารักษาพยาบาลในบริการ One Stop Service ธราพงษ์ ชำนาญ เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
34 โครงการพัฒนาระบบงานอนามัยสิ่งแวดล้อม กำไลทิพย์ จันต๊ะบุญ เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
35 แผนงานเสริมสร้างความร่วมมือเครือข่ายบริการสุขภาพ คปสอ.พร้าว (2รุ่น ๆละ 7 วัน) ดุษณี อิสระไพโรจน์ เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
36 โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เกษร ตาปัญญา เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
37 แผนงานการตรวจสุขภาพประจำปีและตรวจตามความเสี่ยงจากการทำงานในบุคลากรโรงพยาบาลพร้าวและบุคลากรในรพ.สต อรวรรณ เฉลิมสถาพร เงินบำรุง รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
38 พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมโต้ตอบในสถานการณ์ฉุกเฉิน ปีงบประมาณ 2566 เรณู กันทาดง เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
39 การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อในสถานพยาบาลแก่บุคลากรทุกระดับ คปสอ.พร้าว สกาวฟ้า มาลาจันทร์ เงินบำรุง รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
24 พัฒนาและขับเคลื่อนรพ.สต.ติดดาว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาร 2566 สายใจ สาธร เงินบำรุง สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
25 พัฒนาคุณภาพงานสุขศึกษาในสถานบริการสาธารณสุขอำเภอพร้าว ปีงบประมาณ 2566 จิราภักตร์ ชูทองรัตน์ เงินบำรุง สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
26 พัฒนาศักยภาพ อสม. 4.0 อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2566 ณัฐวุฒิ คำลาพิศ เงินบำรุง สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
31 แผนการประชุมประจำเดือนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพร้าว ปีประจำปีงบประมาณ 2566 สุภาพร สวะกิจ เงินบำรุง สสอ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
40 อบรมการใช้งานโปรแกรม JHCIS และปรับปรุงฐานข้อมูล รพ.สต. จิราภักตร์ ชูทองรัตน์ เงินบำรุง สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
1 แผนงานการดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน อำเภอพร้าว ปี 2566 อักษราภัค เขื่อนแก้ว เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
2 แผนงานให้บริการอยู่ไฟหลังคลอดเคลื่อนที่เพื่อสุขภาพที่ดีของหญิงหลังคลอด อักษราภัค เขื่อนแก้ว เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
3 โครงการการดูแลเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต จิตเวช และการป้องกันการฆ่าตัวตาย เสาวลักษณ์ ยาสุวรรณ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
5 โครงการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคในช่องปากในทุกกลุ่มอายุ นลัทพร เดชพุทธวัจน์ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
7 โครงการ ให้ความรู้และคัดกรองเบื้องต้นโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับ ปีงบประมาณ 2566 กำไลทิพย์ จันต๊ะบุญ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
8 การส่งเสริมสุขภาพและอนามัยเด็กวัยเรียน อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 อารี แดนมะลิดอย เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
14 คัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง และโรคหัวใจและหลอดเลือดหัวใจ อำเภอพร้าว ปี 2566 ศิริลักษณ์ วงค์คม เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
16 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสาธารณสุข อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาร 2566 ณัฐธิดา สุขสาย เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
18 ฝากท้องไว ลดแม่ตาย เด็กแข็งแรง อำเภอพร้ว จัหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 จันจิรา นิลสนิท เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) รพ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
4 ป้องกันและควบคุมโรควัณโรค อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2566 ณัฐดนัย ตาขัน เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
6 เฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ อุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ปี 2566 ณัฐดนัย ตาขัน เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
9 ป้องกันและดูแลสุขภาพจากภัยฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน คปสอ.พร้าว ปีงบประมาณ 2566 ณัฐดนัย ตาขัน เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
10 คัดกรองมะเร็งปากมดลูกและมะเร็งเต้านมในชุมชน พรรณิพา สิงห์ไชย เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
11 พัฒนาศักยภาพอสม. ในการเฝ้าระวังปัญายาเสพติดในชุม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2566 สุปรียา อติชาติ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
12 สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพ Health literacy เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภพในกลุ่มสงสัยป่วยและกลุ่มป่วยโรคเบาหวานโรคความดันโลหิตสูงในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ 2566 นริศรา ศรีธิการ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
13 อบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รับผิดชองานคลินิกไร้พุงในสถานบริการสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2566 นคร คำแก้ว เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
15 การดูแลเฝ้าระวังสุขภาพจิต จิตเวช และการป้องกันฆ่าตัวตาย ในพื้นที่อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2566 หยาดพิรุณ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว ไม่อนุมัติ
17 ผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณภาพ อำเภอพร้าว ปีงบประมาณ 2566 ทิวชา ธิมาคำ เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
19 ลดเด็กปฐมวัยที่มีภาวะค่อนข้างเตี้ยและเตี้ย และส่งเสริมพัฒนากรสมวัย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ ปีบประมาณ 2566 ชนาพร ไชยนิล เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
20 อบรมให้ความรู้ส่งเสริมการใช้ยาสมุนไพรในชุมชนและทำยาดมสมุนไพร ปีงบประมาณ 2566 พรพรรณ ผัดวัน เงินหลักประกันสุขภาพ (งบ PP) สสอ.พร้าว อนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ)
23 โครงการพัฒนาระบบบริการโรงพยาบาลพร้าวเพื่อการเข้าถึงบริการของชาวต่างชาติ เรณู กันทาดง งบจังหวัด รพ.พร้าว ดำเนินการเสร็จสิ้น
Filter : กรองข้อมูล
เงินงบประมาณทั้งหมด : 3,580,627.50 บาท